Prisvarsel

Våre priser endres med virkning for alle leveranser etter 01.01.2022

Prisen på våre innsatsfaktorer har økt, og vil øke betydelig. Glass og pvb er våre hovedinnsatsfaktorer. Disse har økt mye siden vår forrige prisjustering januar 2021, og er meldt å øke ytterligere ved inngangen til 2022.

Utover direkte råvare er også prisutviklingen for typisk elektrisitet, emballasje og frakt forhold som virker inn for vår del.

Som et resultat av disse forholdene varsler vi generelle prisøkninger.

Kunder, som gjennom betydelig kjøp av ensartede varer, har oppnådd «fastpriser» får oversendt individuelt tilpassede lister for de aktuelle produktene. For disse kundene vil prisøkningen variere i størrelse for de ulike produktene. Produkter med høy råvareandel, vil typisk måtte justeres mest.

Kunder som ikke handler på «fastpriser» vil få oppdaterte tilbud på forespørsler sendt til post@modumglass.no, eller lagt inn via vårt webcenter.

Alle prisendringer vil gjelde for leveranser fom 01.01.2022.

——————-

Henning Austad

Daglig Leder

Modum Glassindustri AS